Nityam Varshikotsav - 2023, Jaipur.

Nityam Varshikotsav - 2023, Jaipur.

"Nityam Varshikotsav 2023" Annual Kathak Dance Event organized by Rashmi Uppal at Jawahar kala Kendra, Jaipur. Beautiful performa...
Kathak by Manaswini Sharma Jaipur.

Kathak by Manaswini Sharma Jaipur.

As usual a Beautiful Kathak Dance Performance given by Manaswini Sharma on the eve of 16-March-2023 at Rangayan Sabhagar, Jawahar Kala Kend...